Thursday, 6 January 2011

membuat kalimat dengan kata kyuu ni (tiba-tiba).

Konichiwa minna :)

Belajar membuat kalimat dengan kata kyuu ni (tiba-tiba).

Ame ga kyuu ni furi dashimashita = tiba turun hujan.

Densha ga kyuu ni ugoki dashimasita = kereta tiba-tiba bergerak.

Chici ga kyuu ni okori dashimashita = ayah tiba-tiba marah

membuat kalimat dengan kata hajimemasu (mulai)

Itsumo 6 ji goro, bangohan o tsukuri hajimemasu->saya selalu mulai menyiapkan makan malam sekitar jam 6.

Gakusei no toki, shousetsu o kaku hajimemashita->saya mulai menulis novel sejak duduk di bangku sekolah.

Catatan :
Furu = turun
Densha = kereta
Ugoki = bergerak
Okoru = marah
Goro = sekitar,kira-kira
Bangohan = makan malam
Tsukuru = membuat
Gakusei = siswa,murid
Shousetsu = novel
Koku = menulis.

No comments:

Post a Comment